ผู้สมัครเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 [ ห้องเรียนจีน,เกาหลี-คณิต(MLP-CK) โรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ]

# ชื่อ-สกุล ข้อคอมเม้นต์ วันที่สมัคร เอกสาร สถานะการสมัคร
1 น.ส.พันธ์วิรา ประชานันท์ 15 มี.ค. 2566 10:47:43 1  รอการพิจารณา
2 น.ส.กัลยาณี ถินคำเชิด 12 มี.ค. 2566 13:19:39 1  รอการพิจารณา
3 น.ส.สาวิตรี ทวีโชติ 11 มี.ค. 2566 15:11:53 1  รอการพิจารณา
4 น.ส.นุชรี ประชาชิตร 11 มี.ค. 2566 12:00:33 1  รอการพิจารณา
5 น.ส.สุพัฒตรา คำจุมจัง 11 มี.ค. 2566 09:40:15 1  รอการพิจารณา
6 น.ส.ปิยธิดา ลาสี 11 มี.ค. 2566 09:40:13 1  รอการพิจารณา
7 น.ส.ศรัณย์พร อานารัตน์ 11 มี.ค. 2566 07:55:22 1  รอการพิจารณา

รหัสโค้ดเอกสาร (Documents code)

  =ว่างเปล่า   =ส่งไฟล์เอกสารแล้ว   =เอกสารมีปัญหา   =สมบูรณ์