ผู้สมัครเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 [ ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน(SMT) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

# ชื่อ-สกุล ข้อคอมเม้นต์ วันที่สมัคร เอกสาร สถานะการสมัคร
1 ด.ช.จตุพล โพธิ์ชัยแก้ว 14 มี.ค. 2566 14:32:02 1  รอการพิจารณา
2 ด.ญ.ปทุมรัตน์ ยะราไสย 14 มี.ค. 2566 14:20:07 1  รอการพิจารณา
3 ด.ช.ยุทธนา คำหิราช 14 มี.ค. 2566 14:05:13 1  รอการพิจารณา
4 ด.ญ.พินญพร วระวงษ์ 14 มี.ค. 2566 13:35:53 1  รอการพิจารณา
5 ด.ช.ปฐมพงษ์ โพนชัยแสง 14 มี.ค. 2566 13:08:48 1  รอการพิจารณา
6 ด.ช.ตะวัน แดนระเบียบ 14 มี.ค. 2566 12:49:20 1  รอการพิจารณา
7 ด.ญ.กัญญาพัชร สุเทวี 13 มี.ค. 2566 16:39:04 1  รอการพิจารณา
8 ด.ญ.ปนิตา สายโรจน์ 13 มี.ค. 2566 16:02:05 1  รอการพิจารณา
9 ด.ญ.กัญญาภัค กมลสาร 13 มี.ค. 2566 16:00:12 1  รอการพิจารณา
10 ด.ญ.ลลิตา วงษ์ชารี 13 มี.ค. 2566 15:57:59 1  รอการพิจารณา
11 ด.ช.ธีรวุฒิ วิรัตน์ศรี 13 มี.ค. 2566 14:48:35 1  รอการพิจารณา
12 ด.ช.ต่อพงศ์ ศรีสงคราม 13 มี.ค. 2566 14:33:09 1  รอการพิจารณา
13 ด.ญ.ตรีชฎา เฟื่องคำ 13 มี.ค. 2566 11:57:11 1  รอการพิจารณา
14 ด.ญ.รวิภา ศิริกิจ 13 มี.ค. 2566 10:52:15 1  รอการพิจารณา
15 ด.ช.ศรัณญู ศรีเดช 13 มี.ค. 2566 09:13:50 1  รอการพิจารณา
16 ด.ญ.พัชราภรณ์ นีระพันธ์ 13 มี.ค. 2566 08:45:19 1  รอการพิจารณา
17 ด.ญ.ศิรภรณ์ กมลช่วง 12 มี.ค. 2566 10:27:20 1  รอการพิจารณา
18 ด.ญ.สกุลเพชร โทเพชร 11 มี.ค. 2566 17:29:19 1  รอการพิจารณา
19 ด.ญ.วารุณี มิ่งขวัญ 11 มี.ค. 2566 13:29:55 1  รอการพิจารณา
20 ด.ญ.นฤกร โคตะหา 11 มี.ค. 2566 13:25:59 1  รอการพิจารณา
21 ด.ช.วิชญะ ชำนาญยิ่ง 11 มี.ค. 2566 12:37:47 1  รอการพิจารณา
22 ด.ญ.เกษรินทร์ สารนาเรียง 11 มี.ค. 2566 12:13:00 1  รอการพิจารณา
23 ด.ช.ปรัชญา ศรีมงคล 11 มี.ค. 2566 11:58:10 1  รอการพิจารณา
24 ด.ช.ต้นตระการ กันทะวงศ์ 11 มี.ค. 2566 11:58:08 1  รอการพิจารณา
25 ด.ญ.พิมพ์ชนก น้อยอามาตย์ 11 มี.ค. 2566 11:50:14 1  รอการพิจารณา
26 ด.ญ.พรกรัณย์ เพิ่มพูล 11 มี.ค. 2566 11:28:36 1  รอการพิจารณา
27 ด.ช.ชิติพัทธ์ เชื่อมาก 11 มี.ค. 2566 11:13:52 1  รอการพิจารณา
28 ด.ญ.ชนกกมล ระดาสัย 11 มี.ค. 2566 11:01:27 1  รอการพิจารณา
29 ด.ญ.เกดสะรา โพธิ์เปี้ยศรี 11 มี.ค. 2566 10:48:33 1  รอการพิจารณา
30 ด.ญ.รวิภา สายโรจน์ 11 มี.ค. 2566 10:36:51 1  รอการพิจารณา
31 ด.ญ.มณีรัตน์ เกตุคำ 11 มี.ค. 2566 10:34:59 1  รอการพิจารณา
32 ด.ญ.ชนัญดา วงศ์กมลาไสย 11 มี.ค. 2566 10:33:47 1  รอการพิจารณา
33 ด.ญ.กุลชนันณ์ กลิ่นศรีสุข 11 มี.ค. 2566 10:28:23 1  รอการพิจารณา
34 ด.ญ.ภัชดาภรณ์ ยุบลเมฆ 11 มี.ค. 2566 10:25:41 1  รอการพิจารณา
35 ด.ญ.รพีพรรณ พลเตชะ 11 มี.ค. 2566 10:23:46 1  รอการพิจารณา
36 ด.ญ.วรัทยา เยาวเรศ 11 มี.ค. 2566 10:01:34 1  รอการพิจารณา
37 ด.ญ.อุรัสยา เวียงสิมา 11 มี.ค. 2566 09:57:02 1  รอการพิจารณา
38 ด.ช.ธนวัณย์ อรัญเวศ 11 มี.ค. 2566 09:52:01 1  รอการพิจารณา
39 ด.ญ.เทวิกา เจนกิตโสภณ 11 มี.ค. 2566 09:51:11 1  รอการพิจารณา
40 ด.ญ.ญาณิศา ยาวะนิล 11 มี.ค. 2566 09:49:21 1  รอการพิจารณา
41 ด.ญ.กัญญาพัชร บรรจโรจน์ 11 มี.ค. 2566 09:47:49 1  รอการพิจารณา
42 ด.ช.อุดมโชค ผะกากอง 11 มี.ค. 2566 09:46:19 1  รอการพิจารณา
43 ด.ช.ณัธกานต์ แดนดงเมือง 11 มี.ค. 2566 09:45:35 1  รอการพิจารณา
44 ด.ช.ปกรณ์ แถนสีแสง 11 มี.ค. 2566 09:45:34 1  รอการพิจารณา
45 ด.ญ.ไอรดา รูจีพันธ์ 11 มี.ค. 2566 09:41:51 1  รอการพิจารณา
46 ด.ญ.จันทร์วลัย สนั่นเอื้อ 11 มี.ค. 2566 09:39:13 1  รอการพิจารณา
47 ด.ญ.ปณิดา สิงห์เสนา 11 มี.ค. 2566 09:39:11 1  รอการพิจารณา
48 ด.ช.บารมี ทวีโชติ 11 มี.ค. 2566 09:33:40 1  รอการพิจารณา
49 ด.ช.ฐิติโชติ นาเรียงรัตน์ 11 มี.ค. 2566 09:31:42 1  รอการพิจารณา
50 ด.ญ.เยาวภา ประชาชิตร 11 มี.ค. 2566 09:18:05 1  รอการพิจารณา
51 ด.ช.บุณยวัทน์ ย่อมสระน้อย 11 มี.ค. 2566 09:14:29 1  รอการพิจารณา
52 ด.ญ.ด.ญ. สาวิตรี เสี่ยงทองคา 11 มี.ค. 2566 09:12:56 1  รอการพิจารณา
53 ด.ช.พงษ์เจริญ ประชาชิตร 11 มี.ค. 2566 09:09:21 1  รอการพิจารณา
54 ด.ญ.วันวิสาข์ ยุระชัย 11 มี.ค. 2566 09:08:48 1  รอการพิจารณา
55 ด.ญ.ปนิดา หงษ์ฟ้อน 11 มี.ค. 2566 09:04:37 1  รอการพิจารณา
56 ด.ญ.อภัสนันท์ ขามชู 11 มี.ค. 2566 08:55:47 1  รอการพิจารณา
57 ด.ญ.ฐิติกาญจณ์ ้เขตแวงควง 11 มี.ค. 2566 08:16:50 1  รอการพิจารณา
58 ด.ช.อานนท์ พลศักขวา 11 มี.ค. 2566 08:05:31 1  รอการพิจารณา
59 ด.ช.พงศกร คณะสิทธิ์ 11 มี.ค. 2566 07:24:56 รอการพิจารณา
60 ด.ช.ฉัตรมงคล บุรีรัตน์ 11 มี.ค. 2566 07:03:05 1  รอการพิจารณา
61 ด.ญ.วารีญา มะอาจเลิศ 11 มี.ค. 2566 06:46:07 รอการพิจารณา

รหัสโค้ดเอกสาร (Documents code)

  =ว่างเปล่า   =ส่งไฟล์เอกสารแล้ว   =เอกสารมีปัญหา   =สมบูรณ์