ผู้สมัครเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 [ ห้องเรียนวิทย์-คณิต(QCR) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]

# ชื่อ-สกุล ข้อคอมเม้นต์ วันที่สมัคร เอกสาร สถานะการสมัคร
1 นายรามาภูมิ สาระชัย 15 มี.ค. 2566 14:06:16 1  รอการพิจารณา
2 ด.ช.นายธนพัฒน์ สายโรจน์ 15 มี.ค. 2566 09:59:22 1  รอการพิจารณา
3 ด.ช.พุฒิพัฒน์ วิรัตน์ศรี 14 มี.ค. 2566 14:38:27 1  รอการพิจารณา
4 ด.ญ.ศิริรัตน์ บุญย่อม 14 มี.ค. 2566 08:22:10 1  รอการพิจารณา
5 ด.ญ.อริษฎา หงษ์ศรีเมือง 13 มี.ค. 2566 19:38:23 1  รอการพิจารณา
6 ด.ญ.มณฑกาญจน์ คูนาคำ 13 มี.ค. 2566 15:01:52 1  รอการพิจารณา
7 ด.ช.ปรินทร์ ทองจรัส 13 มี.ค. 2566 14:36:46 1  รอการพิจารณา
8 ด.ญ.สุปวีณ์ เจริญศิลป์ 13 มี.ค. 2566 12:52:41 1  รอการพิจารณา
9 ด.ญ.กนกอร ราชภักดี 13 มี.ค. 2566 12:29:39 1  รอการพิจารณา
10 ด.ญ.จันทัปปภา กุลฉวะ 13 มี.ค. 2566 07:42:28 1  รอการพิจารณา
11 ด.ญ.ธิญาดา ซอนพา 12 มี.ค. 2566 18:23:58 1  รอการพิจารณา
12 นายชัชวาล ใจยะเสน 12 มี.ค. 2566 17:28:54 รอการพิจารณา
13 ด.ญ.ภษุภรณ์ น้อยลาด 12 มี.ค. 2566 11:35:34 1  รอการพิจารณา
14 ด.ช.ณัฐพงษ์ นันจรัส 12 มี.ค. 2566 11:10:42 1  รอการพิจารณา
15 ด.ญ.ช่อฟ้า แก่นท้าว 12 มี.ค. 2566 10:43:07 1  รอการพิจารณา
16 ด.ช.ปฏิภาน คงบุญวาท 12 มี.ค. 2566 09:58:11 1  รอการพิจารณา
17 ด.ญ.กฎชกร บุตรศรีภูมิ 12 มี.ค. 2566 09:55:55 1  รอการพิจารณา
18 ด.ญ.อินทร์ทิพร แสงบุญมี 12 มี.ค. 2566 09:26:58 1  รอการพิจารณา
19 ด.ช.กชนันท์ มาตนาเรียง 12 มี.ค. 2566 09:06:07 1  รอการพิจารณา
20 ด.ช.ณัฐพล แสงบุญมี 12 มี.ค. 2566 08:48:55 1  รอการพิจารณา
21 ด.ญ.ธวัลรัตน์ มุสิกา 11 มี.ค. 2566 16:11:18 1  รอการพิจารณา
22 ด.ช.ณัฐดนัย แน่นอุดร 11 มี.ค. 2566 16:00:13 1  รอการพิจารณา
23 ด.ช.ปรเมศวร์ นาทองคำ 11 มี.ค. 2566 15:50:55 1  รอการพิจารณา
24 ด.ช.พีรดนย์ กมลผาด 11 มี.ค. 2566 15:03:55 1  รอการพิจารณา
25 ด.ญ.วรรณพร ประดิษฐบุญ 11 มี.ค. 2566 14:22:25 1  รอการพิจารณา
26 ด.ญ.สโรชา สีลาดเลา 11 มี.ค. 2566 14:05:18 1  รอการพิจารณา
27 ด.ช.กตัญญู ดวงเพียอ้ม 11 มี.ค. 2566 12:49:04 1  รอการพิจารณา
28 ด.ญ.ภัทรนันท์พร เฉิดดิลก 11 มี.ค. 2566 12:32:26 1  รอการพิจารณา
29 ด.ช.นัฐพล จอมทรักษ์ 11 มี.ค. 2566 12:04:46 1  รอการพิจารณา
30 ด.ญ.ทิวารัตน์ ผิวศรี 11 มี.ค. 2566 11:58:30 1  รอการพิจารณา
31 ด.ญ.ปัทมา พาสุข 11 มี.ค. 2566 11:58:18 1  รอการพิจารณา
32 ด.ช.กรวิทย์ น้อยอามาตย์ 11 มี.ค. 2566 11:42:54 1  รอการพิจารณา
33 ด.ช.ณภัทร ระดาเขต 11 มี.ค. 2566 11:38:51 1  รอการพิจารณา
34 ด.ช.ณัฐพงษ์ ละดาไสย์ 11 มี.ค. 2566 11:37:48 1  รอการพิจารณา
35 ด.ช.กลทีป์ แป้นชาวนา 11 มี.ค. 2566 11:34:34 1  รอการพิจารณา
36 ด.ช.วิริยะ ลาเลิศ 11 มี.ค. 2566 11:30:08 1  รอการพิจารณา
37 ด.ญ.มณธิตา เวียงสมุทร 11 มี.ค. 2566 11:18:37 1  รอการพิจารณา
38 ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์ ทัพสุริย์ 11 มี.ค. 2566 11:00:23 1  รอการพิจารณา
39 ด.ญ.ธตรถ คำจันทร์รัตน์ 11 มี.ค. 2566 10:59:25 1  รอการพิจารณา
40 ด.ช.วศิน ดอนประเสริฐ 11 มี.ค. 2566 10:47:21 1  รอการพิจารณา
41 ด.ช.เตชินท์ เยาวะชัย 11 มี.ค. 2566 10:45:03 1  รอการพิจารณา
42 ด.ช.ธนกฤต จงฤาชา 11 มี.ค. 2566 10:44:52 1  รอการพิจารณา
43 ด.ญ.วิลาสินี ไชยนามล 11 มี.ค. 2566 10:38:50 1  รอการพิจารณา
44 ด.ช.ธนกร ผ่านพล 11 มี.ค. 2566 10:34:40 1  รอการพิจารณา
45 ด.ช.นพคุณ โลหะกุล 11 มี.ค. 2566 10:19:25 1  รอการพิจารณา
46 ด.ญ.บัณฑิตา ทวีโชติ 11 มี.ค. 2566 10:19:04 1  รอการพิจารณา
47 ด.ญ.ภัทราภรณ์ โพธิ์สาจันทร์ 11 มี.ค. 2566 10:15:58 1  รอการพิจารณา
48 ด.ญ.พนิดา ไชยรส 11 มี.ค. 2566 10:14:01 1  รอการพิจารณา
49 ด.ช.ชนะชัย พันธ์สุริน 11 มี.ค. 2566 10:11:59 1  รอการพิจารณา
50 ด.ญ.อมรัตน์ หงษ์ริญญา 11 มี.ค. 2566 10:10:57 1  รอการพิจารณา
51 ด.ช.พัชรพล อาจคำมูล 11 มี.ค. 2566 10:10:41 1  รอการพิจารณา
52 ด.ญ.ณัชชา นันต๊ะ 11 มี.ค. 2566 10:07:31 1  รอการพิจารณา
53 ด.ช.วายุ ไถวเลิศ 11 มี.ค. 2566 10:03:39 1  รอการพิจารณา
54 ด.ช.ณัฐพรรค์ ขามชู 11 มี.ค. 2566 10:01:22 1  รอการพิจารณา
55 ด.ญ.กมลชนก บุบผาสร้อย 11 มี.ค. 2566 09:59:22 1  รอการพิจารณา
56 ด.ญ.เมลดา จงชมผา 11 มี.ค. 2566 09:55:57 1  รอการพิจารณา
57 ด.ญ.กมลนก กมลช่วง 11 มี.ค. 2566 09:54:31 1  รอการพิจารณา
58 ด.ช.ยศพัฒน์ คูนาดี 11 มี.ค. 2566 09:52:46 1  รอการพิจารณา
59 ด.ช.นพคุณ จากผา 11 มี.ค. 2566 09:45:46 1  รอการพิจารณา
60 ด.ญ.ด.ญ.อนุสรา โคตรแก้ว 11 มี.ค. 2566 09:44:19 1  รอการพิจารณา
61 ด.ช.กริช วันประภา 11 มี.ค. 2566 09:40:10 1  รอการพิจารณา
62 ด.ญ.กัญญาณัฐ อังคะรา 11 มี.ค. 2566 09:38:48 1  รอการพิจารณา
63 ด.ช.ภูวดล ระดาฤทธิ์ 11 มี.ค. 2566 09:38:07 1  รอการพิจารณา
64 ด.ช.ชัชรุทธิ์ คำมุลนา 11 มี.ค. 2566 09:25:13 1  รอการพิจารณา
65 ด.ช.ศิวกร ประชานันท์ 11 มี.ค. 2566 09:22:46 1  รอการพิจารณา
66 ด.ญ.สรัลพร วรรณขาว 11 มี.ค. 2566 09:20:01 1  รอการพิจารณา
67 ด.ช.ต่อลาภ นวมสูงเนิน 11 มี.ค. 2566 09:19:39 1  รอการพิจารณา
68 ด.ช.ก้องเกียรติ อรัญเวศ 11 มี.ค. 2566 09:14:24 1  รอการพิจารณา
69 ด.ช.ฐิติวุฒิ คงเท 11 มี.ค. 2566 09:11:47 1  รอการพิจารณา
70 ด.ญ.ภัทรพรรณ สุภา 11 มี.ค. 2566 09:10:15 1  รอการพิจารณา
71 ด.ญ.อัญชิสา บุตอัง 11 มี.ค. 2566 09:07:52 1  รอการพิจารณา
72 ด.ญ.วนิดา เทพระ 11 มี.ค. 2566 09:06:51 1  รอการพิจารณา
73 ด.ญ.ดารินทร์ ทิพรักษ์ 11 มี.ค. 2566 09:04:18 1  รอการพิจารณา
74 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โคสมบูรณ์ 11 มี.ค. 2566 09:03:01 1  รอการพิจารณา
75 ด.ญ.บุษราศิณี สุวรรณศรี 11 มี.ค. 2566 09:01:54 1  รอการพิจารณา
76 ด.ญ.เขมจิรา เยาวนิจ 11 มี.ค. 2566 09:01:32 1  รอการพิจารณา
77 ด.ช.กรกช แก้วปัญญา 11 มี.ค. 2566 08:56:44 1  รอการพิจารณา
78 ด.ช.รัตนพล คุ้มศรีไวย์ 11 มี.ค. 2566 08:55:27 1  รอการพิจารณา
79 ด.ช.ศุภชัย เหวนอก 11 มี.ค. 2566 08:48:26 1  รอการพิจารณา
80 ด.ญ.เมดารินทร์ สังเกต 11 มี.ค. 2566 08:45:53 1  รอการพิจารณา
81 ด.ช.ธนากร โพธิ์ศรีรัตน์ 11 มี.ค. 2566 08:44:28 1  รอการพิจารณา
82 ด.ช.พัชรากร บุตรนาแพง 11 มี.ค. 2566 08:34:58 1  รอการพิจารณา
83 ด.ญ.ณัฐพร ขำมณี 11 มี.ค. 2566 08:33:33 1  รอการพิจารณา
84 ด.ญ.กันติชา พันธะไชย 11 มี.ค. 2566 08:31:49 1  รอการพิจารณา
85 ด.ช.นิติพล อรัญโชติ 11 มี.ค. 2566 08:31:43 1  รอการพิจารณา
86 ด.ญ.ธัญวีร์ ศรีดอกไม้ 11 มี.ค. 2566 07:58:34 1  รอการพิจารณา
87 ด.ช.ฐิติโชติ วันนอก 11 มี.ค. 2566 07:45:48 1  รอการพิจารณา
88 ด.ญ.สาวิตรี เสี่ยงทองคา 11 มี.ค. 2566 07:08:50 1  รอการพิจารณา
89 ด.ช.นพรัตน์ หงษ์บุญเรือง 11 มี.ค. 2566 07:02:19 1  รอการพิจารณา

รหัสโค้ดเอกสาร (Documents code)

  =ว่างเปล่า   =ส่งไฟล์เอกสารแล้ว   =เอกสารมีปัญหา   =สมบูรณ์